انچه من و بیشتر طرفداران انتظار دارند""

1- وجود کاراکتر های بیشتر در رینگ:
در تمامی عناوین کشتی کج تعداد کاراکترها به بیش از6 عدد تجاوز نمی کرد و همچنین در رویال رامبل 10 20 30 40 نفره هنگامی که شش کاراکتر در رینگ وجود داشت کاراکتر دیگری وارد رینگ نمی شد2- نبود صحنه ای هیجان انگیز:
در عناوین کشتی کج صحنه ها بی روح بودند اما در wwe 13 صحنه ها کمی به واقعیت شبیه شده بود اما این مقدار باز کم است باید حرکات ان هیجان انگیز مثل عکس زیر باشد